खाजगी विद्यार्थी नावनोंदणी अर्ज विलंब शुल्क रु.१००/ इ.१0 वी मुदतवाढ दिनांक १५/०१/२०२४ ते १७/०१/२०२४ या तारखेपर्यंत सुरू करण्यात येत आहे.याची सर्व विद्यार्थ्यानी नोंद घ्यावी.

How to apply ?
विभागीय मंडळ संपर्क क्रमांक
पुणे विभागीय मंडळ ०२०.... २५५३६७८१,०२०..... २५५३६७८२,०२०..... २५५३६७८३
नागपूर विभागीय मंडळ ०७१२ ....२५५३४०१, ०७१२ ....२५५३४०३
औरंगाबाद विभागीय मंडळ ०२४० ....२३३४२२८, ०२४० ....२३३२८८४
मुंबई विभागीय मंडळ ०२२….२७८८१०७५, ०२२ ....२७८८१०७७
कोल्हापूर विभागीय मंडळ ०२३१...२६९६१०१, ०२३१...२६९६१०२, ०२३१...२६९६१०३
अमरावती विभागीय मंडळ ०७२१...२६६२६४७ , ०७२१...२६६२६७८
नाशिक विभागीय मंडळ ०२५३...२५९२१४१, ०२५३...२५९२१४२
लातूर विभागीय मंडळ ०२३८२...२५८२४१
कोकण विभागीय मंडळ. ०२३५२...२२८४८०
अर्ज करताना तांत्रिक अडचण असल्यास (For Technical Queries Only )
०२०.....२५७०५२०७